Общи условия

Общи Условия за наем на МПС

"Йес Рент енд Трансфер" ЕООД

"Йес Рент енд Трансфер" ЕООД, в качеството си на Наемодател, отдава под наем автомобил /МПС/ на Наемателя, срещу заплащане на възнаграждение, при следните Общи условия:

I.  Предаване и Приемане

1.1. Минималният срок за наемане на автомобил е 24 часа и същият се отдава под наем на Наемателя в изправно състояние, със задължителното оборудване и документи, изисквани от органите на КАТ, отразени в двустранно подписан Приемо-Предавателен протокол /наричан по-долу в текста ППП/, който е неразделна част от Договора за наем, при условията на които става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи и принадлежности, в уговорения срок и място, в същото състояние, в което му е предоставен, съгласно ППП.

1.2. При евентуално предвидено или непредвидено неспазване срока на връщане на автомобила от Наемателя, той се задължава да уведоми Наемодателя не по-късно от уговорения час на връщане. За закъснение по-дълго от 120 мин., Наемателят дължи неустойка в размер дневно- наеманата цена на автомобила, съгласно уговорената тарифа от Договора за наем.

1.3. Неизпълнение на задължението за връщане на МПС от Наемателя за повече от два дни, без за това да е уведомен Наемодателя, се счита за присвояване по смисъла на НК и Наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва всички права по настоящия Договор.

1.4. При осъществяване хипотезата на т. 1.3. по-горе, Наемодателят има право да задържи заплатения от Наемателя при сключване на Договора за наем гаранционен депозит.

II. Резервация на автомобил, извършена чрез онлайн платформата на Наемодателя

2.1. Наемателят извършва резервация чрез онлайн платформата на "Йес Рент енд Трансфер" ЕООД, на интернет адрес: https://yesrentacar.bg.

2.2. Онлайн резервацията се извършва в следните няколко стъпки:

2.2.1. Стъпка №1 – Наемателят избира вид на автомобила, място и дата на наемане на автомобила, както и място и дата на неговото връщане;

2.2.2. Стъпка №2 – По свое желание Наемателят може да избере някоя от допълнителните опции относно ползването на автомобила, представени от Наемодателя;

2.2.3. Стъпка №3 – Наемателят предоставя данни, необходими за неговото идентифициране, за обработване на заявката, за потвърждение на нейното приемане от Наемодателя, както и за контакт с Наемателя. Всички необходими данни се събират в съответствие със Закона.

2.2.4. След преминаване на гореописаните стъпки, Наемателят следва да се съгласи с настоящите Общи условия и да потвърди резервацията с натискане на бутона „Потвърждение“.

III. Отказ от резервация

3.1. Отказ от резервация се извършва чрез изпращане на съответно уведомление на посочената от Наемодателя електронна поща – reservations@yesrentacar.bg

3.2. Направената резервация може да бъде отказана от Наемателя три дни преди избраната от него дата за наемане, като в този случай се възстановява цялата заплатена от Наемателя сума.

3.3. При извършване на отказ от резервация два дни преди избраната от Наемателя дата за наемане на автомобила, се възстановява 50 % от заплатената сума.

3.4. При извършване на отказ от резервация един ден преди избраната от Наемателя дата за наемане на автомобила, Наемодателят не дължи на Наемателя връщане на заплатената от него сума.

IV. Щети, Загуби, Кражби и Други

4.1. При всякакви щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, включително, но не само, при пожар или счупване на стъкло, резултат от виновното поведение на Наемателя, последният се задължава да заплати на Наемодателя обезщетение в размер от 150,00 евро за всеки увреден детайл, включително разноските по отдаване под наем на заместващия автомобил, разноските за връщане, пропуснати ползи и наем.

4.2. Отговорността на Наемателя може да бъде ограничена при заплащане и приемане на допълнителни такси "Супер такса при щети нанесени на автомобила"/SCDW/ и „Супер такса при кражба /STPW/, удостоверени и определени при подписване на Договора, които не подлежат на връщане. При заплащане на тези такси, отговорността на Наемателя се редуцира до размера на тези такси, с изключване на случаите по точка 7.5. от настоящите Общи условия. Супер застраховките не покриват, респективно не може да обезпечи Наемодателя при настъпване на следните случаи: загуба на ключове, документи на автомобила, повреда, загуба или кражба на регистрационен номер на автомобила, загуба или повреда на чистачките, стъкла и щети по ходовата част на автомобила в следствие недобросъвестната му експлоатация от страна на Наемателя, респективно свързано с него лице, щета на гуми, джанти, тасове /когато не са предизвикани от пожар или ПТП, установени с протокол от полицията/, щети в резултат на ползване на МПС в съответствие със забраните на т. 7.5. Приемането на Супер застраховките не освобождава Наемателя от задължението му да получи и предостави на „Йес Рент енд Трансфер" ЕООД протокол от полицията в случай на кражба или щета, както е подробно описано в т. 7.1.3. В противен случай, Наемателят се задължава да заплати обезщетение в размер от 150,00 евро за всеки увреден детайл.

4.3. Отговорността по отношение на щети, нанесени от трети лица, ако е причинена виновно от Наемателя, се поема от застраховката „Гражданска отговорност" до лимита й, с изключение на случаите, визирани в т. 7.1, 7.2, 7.3, и 7.4 от тези Общи условия. Само при наличие на уважен регресен иск от застрахователя по смисъла на чл. 19 от Наредбата за задължителното застраховане, тази отговорност се поема от Наемателя.

4.4. В случай че навигационната система е открадната или изгубена, Наемателят е длъжен да заплати глоба от 200,00 евро.

4.5. В случай че документите, ключовете, регистрационните табели на наетия автомобил бъдат откраднати или изгубени, Наемателят е длъжен да заплати глоба от 300,00 евро

4.6. В случай че билет за достъп и/или карта за достъп до обществения паркинг на летище София, Пловдив, Варна, Бургас бъде изгубен/а, Наемателят е длъжен да заплати глоба от 100,00 евро.

4.7. В случай на инцидент с автомобила, се дължи административна такса в размер от 50,00 евро, без значение по чия вина е настъпил инцидента.

V. Цени и начин на плащане

5.1. С подписа си, поставен върху Договора при получаване на автомобила, Наемателят се задължава да заплати крайната сума по Договора, която е сбор от сумите, уточнени в детайли в Договора за наем, чрез разплащателни средства, одобрени от Наемодателя /ваучери, кредитни карти, дебитни карти, банков превод, брой/.

5.1.1. Онлайн плащанията се извършват с кредитна/дебитна карта чрез лицензирана банкова институция – „Уникредит Булбанк“ АД.

5.2. Наемателят се задължава да заплати на Наемодателя:

5.2.1. Наема на ден и таксите CDW,TPW и /ако е приета/ SCDW и STPW за ограничаване на отговорността при нанесени щети и/или при кражба на автомобила и всички допълнителни услуги упоменати върху договора за наем;

5.2.2. Всички допълнителни такси от еднопосочни наеми /наем, с връщане на автомобила в офис различен от офиса на наемане/, ако има такива. При оставяне на автомобила на място, различно от предварително уговореното, се начислява такса за прибиране, определена от Наемодателя;

5.2.3. Всички такси и глоби за неправилно паркиране и неспазване на Закона за движение по пътищата, отнасящи се до автомобила и съответния период на наем, както и административна такса от 30,00 евро;

5.2.4. Разходите на Наемодателя, включващи официално направени разходи, разрешени от закона, направени при събирането на дължимите суми от Наемателя;

5.2.5. Стойността на липсващо гориво в съответните литри, калкулирано по 3,60 евро за литър.

5.2.6. Приложимите такси и ДДС.

5.3. Наемателят се задължава да заплати гаранционен депозит в размер, посочен в Тарифата, при подписване на Договора. След връщане на автомобила в изрядно състояние, съобразно ППП, депозитът се възстановява в срок до 14 работни дни от датата на връщане на автомобила. При констатиране в ППП на дребни липси или повреди, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от уговореното в ППП, съответната стойност се удържа от депозита, а остатъкът, ако има такъв, се възстановява.

5.3.1. Гаранционният депозит може да бъде заплатен чрез процедура по покупка и анулиране на покупка по дебитна карта и кредитна карта. След връщане на автомобила в изрядно състояние, съобразно ППП, депозитът се възстановява, чрез анулиране на покупката.

VI. Отговорности на Наемодателя

6.1. Наемодателят отговаря за щети, резултат от техническа неизправност на предоставения автомобил, установена от независима автотехническа експертиза.

6.2. Наемодателят се задължава да предостави на Наемателя заместващ автомобил за срока, за който е сключен Договорът за отдаване под наем на неизправния автомобил.

6.3. В случай на неизпълнение по смисъла на този Договор за наем от страна на Наемателя, Наемодателят има право да предприеме всички законни действия, за да преустанови ползването на имуществото от страна на Наемателя.

VII. Задължения и отговорности на Наемателя

7.1. Наемателят е длъжен:

7.1.1. Да ползва автомобила по предназначение, да го стопанисва с грижата на добър стопанин и го поддържа в чисто състояние;

7.1.2. При настъпване на злополука, щета или повреда да предприема всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС;

7.1.3. В случай на кражба, злополука или щета на МПС, извън дребните инциденти, да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение относно задължителното получаване на протокол от полицията и на други документи. В срок от дванадесет часа от настъпване на щетата/кражбата, Наемателят следва да уведоми Наемодателя за това, като съобщи всички факти, обстоятелства и данни въз връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на Наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.

7.2. Наемателят се задължава да спазва интересите на Наемодателя и на застрахователната компания в случай на ПТП или кражба като:

7.2.1. Предоставя имената и адресите на участниците и свидетелите;

7.2.2. Не прехвърля отговорността или вината и не предоставя средства на хората, които участват в ПТП;

7.2.3. Не напуска автомобила без необходимите предпазни мерки от гледна точка на сигурността му;

7.2.4. Да извести най-близкия офис на "Йес Рент енд Трансфер" ЕООД по телефона, дори и в случай на леко ПТП и да попълни всички необходими документи на Наемодателя в рамките на 12 часа;

7.2.5. Да извести веднага полицията, ако трябва да се установи вината и на друг участник в ПТП или има наранен човек;

7.2.6. Да е сигурен, че когато няма никой в автомобила, то той е заключен и че ключовете и документите на автомобила се съхраняват в Наемателя.

7.3. Наемателят няма право:

7.3.1. Да ползва автомобила за теглене на друго МПС или ремарке, за състезателни цели, спортни прояви, обучения, тренировки, изпитания, пренасяне на едри, насипни или други товари.

7.3.2. Да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на наркотици или упойващи медикаменти;

7.3.3. Да управлява автомобила извън пътната настилка/маркировка;

7.3.4. Да пуши в наетия от него автомобил;

7.3.5. Да предоставя управлението на автомобила на неупълномощено от Наемодателя лице;

7.3.6. Да използва наетото МПС за транспортиране на стоки, забранени от Закона за митниците и за всякакъв вид незаконни действия;

7.3.7. Да управлява автомобила извън територията на Република България, освен в случаите, когато е изрично упълномощен от Наемодателя за това и предварително е заплатил всички необходими такси и застраховки за чужбина. За всяко неразрешено преминаване на граница, Наемателят е длъжен да заплати глоба от 300,00 евро.

7.3.8. Да извършва неразрешени ремонти на автомобила;

7.3.9. Да прехвърля правата и задълженията си по този Договор на трето лице, освен ако това не е предварително одобрено от страна на Наемодателя, като данните на одобреното лице са записани на Договора.

7.4. Наемателят трябва да притежава редовно Свидетелство за управление на МПС с валидност над една година, но не по-малко от срока на действие на Договора за наем, навършена двадесет и една годишна възраст и стаж зад волана от една година.

7.5. В случай, че Наемателят не спази ограничителните условия по тези точки и от това настъпят вредни последици за автомобила, респективно неговия собственик и/или произтекат частични щети или претенции на трети лица към Наемодателя , Наемателя дължи обезпечение на Наемодателя в размер, определен допълнително от вещо лице /специалист/, което следва да бъде назначено да изготви независима експертиза, която да удостовери настъпилите щети и тяхната стойност. Нарушаване на клаузите на т . 7.1.-7.4., в резултат на което са нанесени щети, изключва ограничената отговорност, визирана в клауза 4.2 и Наемателят дължи пълно обезщетение.

7.6. В случай на недобросъвестна експлоатация от Наемателя, респективно свързано с него лице, ако автомобилът бъде върнат в изключително мръсно състояние, Наемателят е длъжен да заплати глоба от 72,00 евро.

7.7. Тютюнопушенето в автомобилите е абсолютно забранено, в случай на установено нарушение от страна на Наемодателя, Наемателят е длъжен да заплати глоба от 150,00 евро.

7.8. С подписването на Договора за наем, Наемателят потвърждава, че му е предоставена информация, съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), известно му е, че предоставянето на неговите лични данни е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД и дава безусловното си съгласие неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението на Договора, при спазване изискванията на действащото българско законодателство.

VIII. Потребителски спорове

8.1. Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП), в случай на нарушаване на техните права потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите.

8.1.1. Жалбите, сигналите и предложенията се подават в писмена форма на хартиен носител или по електронен път до Комисията за защита на потребителите.

8.1.2. Телефонът и адресът за контакт с Комисия за защита на потребителите са както следва:

- адрес: гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6

- тел: 02/933 05 65;

- факс: 02/988 42 18;

- гореща линия: 0700 111 22;

- уеб сайт: https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba.

8.2. Потребителските спорове могат да се решават и чрез процедурите за алтернативно решаване на национални и трансгранични спорове, уредени в Глава Девета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове (орган за АРС) е всеки орган, независимо от неговото наименование, който е установен, осъществява постоянно дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове и е включен в списъка на органите, признати за органи за АРС на територията на Република България, одобрен със заповед на Министъра на икономиката.

8.3. Министърът на икономиката създава общи и секторни помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите, които са органи за алтернативно решаване на потребителски спорове и отговарят на изискванията на Раздел II от ЗЗП. В случай на спор, потребителят трябва да го отнесе за разглеждане директно към търговеца и страните да се опитат да го решат помежду си. Когато страните не са решили спора помежду си, потребителят може да сезира общите или секторните помирителни комисии в зависимост от предмета на спора. Сезирането се извършва, чрез подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите, която администрира дейността на общите и секторните помирителни комисии.

IX. Платежни спорове

9.1. Съгласно Закона за платежните услуги и платежните средства (ЗПУПС), всеки Доставчик на платежни услуги, по смисъла на закона, е длъжен в рамките на вътрешните си правила да предвиди процедура за подаване на жалби, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с предоставянето на платежни услуги.

9.2. При наличие на неразрешен спор с Доставчика на платежни услуги, Ползвателят на платежни услуги може да се обърне към Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите.

9.2.1. Помирителното производство започва с подаване на заявление до комисията. Заявлението се подава в писмена форма, както и по електронна поща или онлайн чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите.

9.2.1. Помирителното производство се развива по реда на Глава десета „Алтернативно разрешаване на спорове“ от ЗПУПС, като за неуредените въпроси за дейността на комисията като орган за алтернативно решаване на спорове се прилагат разпоредбите на глава девета, раздел II от Закона за защита на потребителите.


Всички посочени цени са в евро и включват 20% ДДС.

Автомобили под наем на ниски цени, в отлично състояние и малък пробег до основните летища. Това превърна YES rent в уважавано име. Наемете автомобили в София, Варна, Пловдив или Бургас и вижте красотата на България, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния.